Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website (sau đây goi là “Điều khoản”) được áp dụng cho trang: everpia.vn và các trang liên kết (sau đây gọi là “Trang web”). Mục đích của các Điều khoản nêu ở đây là điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang web. Everpia (sau đây gọi là “Everpia”) là chủ sở hữu của Trang web này. Sử dụng Trang web này đồng nghĩa với việc người sử dụng Trang web (sau đây gọi là “Người sử dụng”) đồng ý với các điều khoản này; nếu người sử dụng không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web.

Liên kết trang

Trang web có thể chứa các liên kết đến những trang web khác do các bên khác sở hữu. Các trang web đó không thuộc quyền quản lý của Everpia, do đó, Everpia sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên những Trang web đó. 

Quyền và nghĩa vụ của Everpia

 • Everpia có toàn quyền sửa đổi cách trình bày và cấu hình của Trang Web cũng như Nội dung và Dịch vụ của Trang web bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Everpia có thể ngừng, hủy kích hoạt và/hoặc hủy bất kỳ Dịch vụ và/hoặc Nội dung nào tạo nên Trang Web vào bất kỳ lúc nào.
 • Everpia có quyền thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin liên quan đến Everpia, các thông tin trên Trang web và ngăn chăn các hành vi bị nghiêm cấm được liệt kê bên dưới.
 • Tất cả các bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác (sau đây gọi tắt là “Nội dung”) tại Trang web phải được người sử dụng trích dẫn hợp pháp. Nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Everpia. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, người sử dụng phải bảo đảm việc sử dụng Nội dung phù hợp với Điều khoản này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời, trong bất kỳ trường hợp nào, không được phép chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba.
 • Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Everpia. Vì vậy, Everpia không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, truy cập không thành công, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng Trang web.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên Trang web) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Everpia. Everpia cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước theo luật pháp hiện hành. Khi đó, Everpia sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền Internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Everpia không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin người sử dụng cung cấp cho Everpia sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên Trang web đều không được xem là thông tin mật, Everpia được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
 • Everpia được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà người sử dụng đã đưa lên Trang web cho tất cả các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Everpia không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người sử dụng.
 • Người sử dụng phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu người sử dụng gửi phải thuộc quyền sử dụng của mình; điều này có nghĩa là Everpia sẽ không có xung đột lợi ích với bên thứ ba.
 • Everpia có quyền từ chối những thông tin và tài liệu mà người sử dụng gửi mà không bắt buộc phải phản hồi lý do.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

 • Everpia cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên Trang web (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn.
 • Người sử dụng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Trang web của Everpia; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Trang web của Everpia.
 • Người sử dụng hiểu và chấp nhận rằng Everpia và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc/nhân viên Everpia không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người sử dụng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Trang web với bất kỳ lý do gì.

Các hành vi bị nghiêm cấm

 • Everpia nghiêm cấm sử dụng các Nội dung của Trang web để thực hiện một trong các mục đích sau:
 • Chống phá chính quyền;
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Everpia, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của Trang web cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của Trang web.
 • Bất kỳ hành vi không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các quy định của pháp luật tương ứng.
 • Bất kỳ hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Everpia.
 • Bất kỳ hành vi nào khác mà Everpia cho rằng không thích hợp.
 • Nếu phát hiện bất kỳ bên nào thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm, vui lòng báo cáo về trường hợp đó tới email của chúng tôi info@everon.com hoặc liên hệ tới số điện thoại +84 321 -3791 777 hoặc tại mục Liên hệ trên Trang web.

Luật điều chỉnh và phương thức giải quyết tranh chấp

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi tranh chấp xảy ra, các bên giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác. Trường hợp các bên không thể tự giải quyết, các bên lựa chọn giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và phán quyết cuối cùng của Tòa án là căn cứ để các bên thực hiện.