Phân tích Kết quả kinh doanh

Năm Báo cáo

2024

 Báo cáo cập nhật Q1.2024

2023

 Báo cáo cập nhật Q4.2023

 Báo cáo cập nhật Q3.2023

 Báo cáo cập nhật Q2.2023

 Báo cáo cập nhật Q1.2023

2022

 Báo cáo cập nhật Q4.2022

 Báo cáo cập nhật Q3.2022

 Báo cáo cập nhật 2Q2022

 Báo cáo cập nhật 5M2022

 Báo cáo cập nhật 4M2022

 Báo cáo cập nhật 1Q2022

2021

 Báo cáo cập nhật 9M2021

 Báo cáo cập nhật 1Q2021

 Phân tích báo cáo tài chính 2Q2021

 Phân tích báo cáo tài chính 3Q2021

 Phân tích báo cáo tài chính Nov.2021

 Báo cáo cập nhật 11M.2022

 Báo cáo cập nhật 6M.2021

2020

 Báo cáo cập nhật 3Q2020

 Báo cáo cập nhật 2Q2020

 Báo cáo cập nhật 1Q2020

2019

 Báo cáo cập nhật 6M 2019

 

2018

 Báo cáo cập nhật 9M 2018

 

2017

 Phân tích báo cáo tài chính quý 4 - 2017

 Phân tích báo cáo tài chính quý3 - 2017

 Phân tích báo cáo tài chính bán niên 2017

2016

 Báo cáo cập nhật 1H - 2016

 


BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Năm Báo cáo
2023

 MAS - Báo cáo ngành dệt may 2022 và triển vọng 2023

 APEC - Báo cáo phân tích mã EVE 

2022

 BSC - Báo cáo phân tích mã EVE Qúy 1 - 2022

 CTS - Báo cáo phân tích mã EVE Qúy 1 - 2022

 BSC - Báo cáo khuyến nghị EVE

2021

 BSC - Báo cáo phân tích kỹ thuật mã EVE

 

2020

 MAS - Báo cáo phân tích mã EVE 21.5.2020

 

2018

 SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018

 BSC - Báo cáo phân tích mã EVE quý 3 -2018

 SSI - Báo cáo phân tích mã EVE quý 2 -2018