Báo cáo tài chính

Năm  BCTC Công ty mẹ BCTC hợp nhất

2024

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2023

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2022

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2021

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2020

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2019

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2018

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ -Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2017

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2016

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2015

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC Công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2014

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2013

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2012

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 

 

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2011

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC công ty mẹ - Quý 2

 BCTC công ty mẹ - Quý 1

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Quý 2

 BCTC hợp nhất - Quý 1

2010

 BCTC công ty mẹ - Cả năm

 BCTC công ty mẹ - Quý 4

 BCTC công ty mẹ - Quý 3

 BCTC công ty mẹ - Bán niên

 BCTC hợp nhất - Cả năm

 BCTC hợp nhất - Quý 4

 BCTC hợp nhất - Quý 3

 BCTC hợp nhất - Bán niên