19/04/2018

Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Khắc Hùng ngày 16/04/2018 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Kim Kyoung Rok ngày 16/04/2018, HĐQT kính trình Quý cổ đông: tờ trình, thông tin 02 ứng viên thay thế vị trí của ông Nguyên Khắc Hùng và Kim Kyoung Rok cùng quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tờ trình
- Ứng viên vị trí thành viên HĐQT: ông Lê Khả Tuyên
- Ứng viên vị trí thành viên BKS: ông Ko Tae Yeon
- Quy chế bầu cử

Trân trọng!