25/01/2019

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Everpia kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Theo đó:
  • Ngày tổ chức họp dự kiến: 19/04/2019
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Nội dung họp dự kiến:
  1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
  3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
  4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
  5. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
  7. Nội dung khác (nếu có)

Vui lòng tải nội dung chi tiết tại đây.

Trân trọng!