20/02/2020

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Everpia kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó:
 • Ngày tổ chức họp dự kiến: 24/04/2020
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Nội dung họp dự kiến:
 
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán
 3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019
 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
 5. Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 9. Nội dung khác (nếu có)

Vui lòng tải nội dung chi tiết tại đây.

Trân trọng!