17/06/2013

Đại hội đồng cổ đông 2013

Kính gửi Qúy cổ đông
Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam trân trọng kính gửi các Qúy cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 29 tháng 03 năm 2013.
Nội dung chủ yếu:
- Thông báo mời họp
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp
- Chương trình họp
- Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- Nội dung thay đổi điều lệ Công ty
- Quy định về đề cử - ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát. Mẫu đơn đề cử - ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch của Ông Hong Sun - người được Hội đồng Quản trị đề cử bầu thay thế Ông Kim Byong Tak, thành viên Ban Kiểm soát.
 
 
Ban Tổ chức ĐHĐCĐ

File download