11/07/2018

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/ĐHĐCĐ2018/NQ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 006/2018/HĐQT/NQ ngày 15/06/2018 thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.4, Công ty Cổ phần Everpia sẽ bổ nhiệm một người đại diện của Quỹ đầu tư trên làm thành viên Hội đồng quản trị trước khi phát hành Trái phiếu.

Đồng thời, ngày 11/7/2018, Công ty đã nhận được đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Choi Hyung Joon.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đã họp bàn và thông nhất việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo đó:
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2018
  • Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/08/2018
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

Trân trọng!