24/04/2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi các Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 04 năm 2024 như tại file đính kèm (download)

Trân trọng!