04/04/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng kính gửi các Quý cổ đông Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, sẽ diễn ra vào 09h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019 

Nội dung chủ yếu:
1.Chương trình Đại hội
2.Tờ trình
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5.Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông 2018
6. Báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018
(Báo cáo tài chính hợp
nhất đã kiểm toán vui lòng tham khảo tại Báo cáo thường
niên 2018)

7. Phiếu biểu quyết


Ban Tổ chức ĐHĐCĐ