07/04/2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty sẽ diễn ra vào 09:00 Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại nhà máy Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, Hưng Yên
Thư mời
Mẫu giẩy Ủy quyền


1. Chương trình Đại hội
2. Tờ trình Đại hội
- Phụ lục 1: Thông tin Ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Phụ lục 2: Thông tin Ứng viên ứng cử Thành viên Ban kiểm soát
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022
6. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 2022
7. Quy chế đề cử-ứng cử 
8. Quy chế bầu cử
9. Mẫu phiếu biểu quyết

 
 
Trân trọng!