02/04/2024

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị Quyết Hội đồng quản trị về tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty sẽ diễn ra vào 09:00 Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại nhà máy Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, Hưng Yên: 

 1. Chương trình Đại hội
 2. Tờ trình Đại hội
  Phụ lục: Thông tin Ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát
 5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 6. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 2024
 7. Quy chế đề cử, ứng cử
 8. Quy chế bầu cử
 9. Mẫu phiếu biểu quyết

Trân trọng!