28/03/2019

Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty sẽ diễn ra với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 09:00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Everpia - Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, Hưng Yên


Chi tiết tại file download: Giấy mời 
 
Trong trường hợp không thể đến tham dự ĐHCĐ, Quý cổ đông vui lòng làm theo mẫu giấy dưới đây để ủy quyền cho người khác tham dự gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước ngày 16/04/2019 theo địa chỉ:
 Phòng Kế hoạch – Chi nhánh Công ty Cổ phần Everpia
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Fax: (84-221) 3791999
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

 

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CTCP EVERPIA
 
        Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA
 

  1. CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
       Họ tên                         : ……………………………………………………………………………...
       Số đăng ký sở hữu      : ……………………………………………………………………………...
       Cấp ngày                     :……………......................tại:……………………………………………….
       Địa chỉ                         : ……………………………………………………………………………...
       Số cổ phần sở hữu (1)   : .......................................................................................................................

  1. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
  1. Họ tên: ……………………………………………………………………………………
       CMTND (Hộ chiếu) số: ………………………………………………………………………. 
       Cấp ngày: ………………………………………tại: ………………………………………….
       Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………... 

  1. Lee Jae Eun                       Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc                 
  2. Cho Yong Hwan               Thành viên HĐQT                                          
  3. Yu Sung Dae                    Thành viên HĐQT                                           
  4. Park Sung Jin                    Thành viên HĐQT                                          
  5. Lê Khả Tuyên                   Thành viên HĐQT                                          
  6. Lê Thị Thu Hiền                Thành viên HĐQT                                         
  7. Nguyễn Lê Hoàng Yến     Thành viên HĐQT                                          
    C.PHẠM VI ỦY QUYỀN
   Người được ủy quyền được đại diện cho (2)  ………….. cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Everpia diễn ra     ngày 19/04/2019 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần được ủy quyền đại diện.

 
 Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
 
 
 
Ngày….. tháng ……. năm 2019
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
    

Trân trọng!