13/05/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/ĐHĐCĐ2024/NQ ngày 24/04/2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp bàn về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Công ty cổ phần Everpia trân trọng gửi Quý cổ đông thông tin chi tiết như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 06/06/2024
  • Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
  • Ngày thực hiện dự kiến: 14/06/2024

Chi tiết xem trong File đính kèm (download)

Trân trọng!