10/01/2024

Công văn của UBCKNN v/v chuyển quyền sở hữu và Thông báo GD cổ phiếu ESOP

Kính gửi Quý cổ đông,

Thực hiện theo Quy chế chương trình bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn người lao động được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 009/2022/HĐQT/NQ ngày 21/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Everpia ban hành Nghị quyết số 003/2023/HĐQT/NQ về việc chấp thuận để Công đoàn công ty mua lại cổ phiếu đã bán cho người lao động đã nghỉ việc.

Sau khi đã kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, đạt được sự chấp thuận hợp tác và thông tin cần thiết từ phía người lao động, Công ty đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thực hiện quá trình chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ESOP. Ngày 10/01/2024, Công ty nhận được công văn số 252/UBCK-PTTT ngày 09/01/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do Công đoàn công ty mua lại cổ phiếu ESOP từ cán bộ nhân viên đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội dung chi tiết công văn vui lòng tham khảo tại file đính kèm (download).

Công ty cũng xin được gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Công đoàn CTCP Everpia. Chi tiết về giao dịch vui lòng xem tại đây (download)

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Everpia