09/08/2023

Ông Lee Bang Hyun xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông,


Ngày 08/08/2023, Công ty Cổ phần Everpia nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Bang Hyun từ ngày 08/08/2023 vì lý do cá nhân, không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc theo kế hoạch của HĐQT.

Theo Khoản 6, Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Everpia quy định: “Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”. Như vậy, ông Lee Bang Hyun không còn là thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 08/08/2023.

Việc từ nhiệm của ông Lee Bang Hyun sẽ được HĐQT báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết CBTT xem tại đây (download)

Trân trọng!
Công ty Cổ phần Everpia