09/08/2023

Sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông!

Ngày 28/07/2023, Everpia đã ban hành và công bố Báo cáo số 28072023-01TB/EVPL về tình hình quản trị Công ty trong sáu tháng đầu năm 2023 theo đúng quy định. Qua rà soát lại Báo cáo đã công bố, Everpia phát hiện một số thiếu sót cần phải đính chính và bổ sung để nội dung Báo cáo được chính xác và đầy đủ hơn.

Nội dung sửa đổi chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm (download)

Trân trọng!

Công ty cổ phần Everpia