01/08/2023

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 01/08/2023, Công ty cổ phần Everpia nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – NH Investment & Securities Co., Ltd. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 35.400 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.916.110 cổ phiếu (6.946%)

Vui lòng xem chi tiết báo cáo tại đây (download)

Trân trọng!

Công ty cổ phần Everpia