23/11/2021

NQ HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 20/10/2021, Công ty cổ phần Everpia đã công bố Nghị quyết HĐQT số 006/2021/HĐQT/NQ về việc trả cổ tức bằng cách sử dụng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Everpia đã thực hiện xin ý kiến Ủy ban chứng khoán Nhà nước để triển khai vấn đề này.

Ngày 16/11/2021, Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản phản hồi rằng việc công ty sử dụng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ để trả cổ tức là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Việc sử dụng cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ để phân phối cho cổ đông được thực hiện qua hình thức thưởng cổ phiếu.

Do đó, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị số 008/2021/HĐQT/NQ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày tổng hợp lấy ý kiến cổ đông      : 27/12/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng                     : 13/12/2021
- Nội dung                                             : Thực hiện phân phối/thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ

Trân trọng!

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây (download)