Chính phủ

Việc nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước vừa là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, vừa mang ý nghĩa san sẻ trách nhiệm cộng đồng với chính quyền. 

Những cam kết về thuế được minh chứng bằng việc chúng tôi tuân thủ tất cả các nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động của công ty. Chúng tôi sẽ quản lý các vấn đề thuế của mình một cách có trách nhiệm trên tinh thần lợi ích của các bên liên quan.

  1. Khách hàng: Việc quản lý hiệu quả các vấn đề thuế của chúng tôi là vì lợi ích tốt nhất của khách hàng vì nó giúp duy trì chi phí của chúng tôi ở mức tối thiểu Điều này đặc biệt đúng với quy định thuế chúng tôi phải trả được bao gồm trong hóa đơn của khách hàng.
  2. Nhân viên: Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn và công khai, minh bạch về vấn đề thuế sẽ tạo dựng niềm tin và sự trung thành của nhân viên đối với công ty nhờ sự trách nhiệm đối với xã hội.
  3. Nhà đầu tư: Là một doanh nghiệp yết, quản lý thuế hiệu quả sẽ giúp chúng tôi thể hiện sự uy tín với các nhà đầu tư.
  4. Cộng đồng: Cộng đồng quan tâm đến cách thức quản lý thuế và hành động có trách nhiệm của công ty. Đồng thời, nộp thuế là một trong những cách thức mà chúng tôi thể hiện sự sẻ chia đối với cộng đồng.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan thuế địa phương trên nguyên tắc thiện chí, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Chúng tôi luôn chủ động tìm hiểu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý và tránh các khoản phạt thuế không đáng có.

Tính minh bạch về thuế được chúng tôi thể hiện trên các bản Báo cáo tài chính, đặc biệt Báo cáo tài chính cuối năm được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập uy tín là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Trong đó, chúng tôi trình bày về những loại thuế mà chúng tôi phải đóng, bao gồm:

  1. Thuế liên quan tới thu nhập: Thuế phát sinh trên lợi nhuận của công ty và thuế phát sinh trên thu nhập của người lao động.
  2. Thuế liên quan tới tài sản:  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  3. Thuế liên quan tới sản phẩm: Thuế sản phẩm gián tiếp đánh trên việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu.
  4. Thuế liên quan tới môi trường: Thuế sử dụng tài nguyên nước.

"Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã đóng góp 31 tỷ đồng nộp Ngân sách Nhà nước."